Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Schválenie žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt s názvom: Technologické zariadenie na triedenie kovov

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP na základe žiadosti o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania z Programu Rozvoja Obchodu, inovácií a MSP vydal rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt č. BIN 02_2021_025 pre spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s.r.o..

Projekt bude financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Tento projekt sa realizuje s podporou Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky"
prostredníctvom výzvy BIN 02_2021_025 vydanej Výskumnou agentúrou ako správcom programu

  • Miesto realizácie projektu: Slovenská Ľupča
  • Názov projektu: Technologické zariadenie na triedenie kovov
  • Cieľ projektu: Cieľom projektu je zvýšenie konkurencie spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. prostredníctvom nákupu inovatívnej technológie na triedenie kovov pochádzajúcich z elektrických a elektronických zaradení.
  • Výška projektového grantu: 202.500,00 EUR
  • Plánovaný termín realizácie: Júl 2022 – december 2023
  • Názov a sídlo prijímateľa: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča
  • Odkaz na internetové stránky: www.vyskumnaagentura.sk - www.eeagrants.sk

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Otváracia konferencia

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. pozýva širokú verejnosť na otváraciu konferenciu k projektu s názvom: COMPETITIVENESS OF THE COMPANY BY PURCHASING NEW TECHNOLOGY. Pri príležitosti zahájenia realizácie projektu výstavby Technologického zariadenia na triedenie kovov realizovaného v rámci programu: PROGRAM ROZVOJ OBCHODU, INOVÁCIÍ A MSP.

Firemná webstránka: www.elektrorecycling.sk