Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Prezentácia projektu

Celkovým cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti

ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.  prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie na triedenie kovov z elektrických a elektronických zariadení.

Cieľom projektu bolo obstaranie technologického zariadenia na triedenie výstupných frakcií kovov pochádzajúcich z existujúceho procesu spracovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení, ktoré sa od seba líšia predovšetkým farbou a obsahujú aj nečistoty ako tretiu zložku, ktorú je nevyhnutné odseparovať.

Realizácia projektu priamo nadväzuje na požiadavku trhu v rámci celého územia SR ako aj požiadavky vyplývajúce z legislatívy SR a Európskej komisie. Európska smernica o odpadoch 2008/98/ES a následne aj zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  § 2 odsek 5 ustanovuje podmienky za akých prijatých opatrení môže vzniknúť stav konca odpadu v procese recyklácie a kedy sa odpad môže stať surovinou. V prípade obstarania technologického zariadenia na triedenie kovov by bolo možné v prevádzke spoločnosti dosiahnuť stav konca odpadu v zmysle Nariadenia Komisie (EÚ) č.715/2013 a Nariadenie Rady EÚ č.333/2011.

Pri existujúcom technologickom zariadení nebolo možné dosiahnuť takú čistotu výstupných frakcií aby tieto spĺňali hore uvedené legislatívne požiadavky a tým sa strácali hodnotné druhotné suroviny, ktoré by mohli byť opätovne použité na výrobu nových výrobkov.

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING s.r.o. má mimoriadny záujem na tom, aby zvyšovala mieru výstupných produktov s vyššou pridanou hodnotou, tým aj mieru recyklácie a zhodnotenia a zvyšovala podiel jednotlivých surovín na výstupe. To sa ale dá dosiahnuť iba použitím najmodernejších dostupných inovatívnych techník zabezpečujúcich nielen spracovanie a recykláciu, ale najmä zhodnocovanie odpadov.

Predmetom predkladaného projektu je zvýšenie konkurencie spoločnosti prostredníctvom nákupu technologického zariadenia na triedenie kovov z dôvodu zabezpečenia zvýšenia miery zhodnocovania elektroodpadov a dosiahnutie stavu konca odpadov pre jednotlivé druhy výstupných kovov.

Realizácia projektu priamo nadväzuje na požiadavku trhu v rámci celého územia SR ako aj požiadavky vyplývajúce z legislatívy SR a Európskej komisie. Európska smernica o odpadoch 2008/98/ES a následne aj zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z.  § 2 odsek 5 ustanovuje podmienky za akých prijatých opatrení môže vzniknúť stav konca odpadu v procese recyklácie a kedy sa odpad môže stať surovinou.

Poďakovanie

Projekt s názvom Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom nákupu technologického zariadenia na triedenie kovov, získal podporu z Grantov EHP v celkovej sume 202.500,00 €.

Projekt bol spolufinancovaný́ v sume 30.375,00 €  z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Primárnym cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELEKTRO RECYLING s.r.o. prostredníctvom nákupu novej inovatívnej technológie na triedenie kovov z elektrických a elektronických zariadení.

Základné informácie o Grantoch EHP

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

  • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
  • #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
  • #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
  • #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
  • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.
Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe“.

Otváracia konferencia

Spoločnosť ELEKTRO RECYCLING, s. r. o. pozýva širokú verejnosť na otváraciu konferenciu k projektu s názvom: COMPETITIVENESS OF THE COMPANY BY PURCHASING NEW TECHNOLOGY. Pri príležitosti zahájenia realizácie projektu výstavby Technologického zariadenia na triedenie kovov realizovaného v rámci programu: PROGRAM ROZVOJ OBCHODU, INOVÁCIÍ A MSP.Výstavba technologického zariadenia

Zatváracia konferenciaMateriál určený na separáciu v technologickom zariadení:

Výsledné materiály po procese triedenia v novom zariadení:Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku https://www.eeagrants.sk/